Skoči na vsebino

POSTOPEK VPISA LADJE

 

Predlog za vpis ladje v register

 

Odločba o vpisu ladje v register se izda na predlog upravičene stranke oziroma na zahtevo pristojnega organa. Predloge za vpis ladje v register je potrebno vložiti v zadostnem številu izvodov in sicer za register in za stranke, ki jim je treba odločbo vročiti.

 

V predlogu za vpis ladje v register je potrebno navesti:
 

 • organ, pristojen za vodenje registra, pri katerem se predlog vlaga: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper,
 • firmo ali ime in sedež oziroma osebno ime in naslov stalnega prebivališča vložnika, kot tudi tistih oseb, katerim je treba vročiti odločbo o vpisu,
 • ime oziroma označbo ladje, na katero se nanaša vpis,
 • vse podatke, ki se vpisujejo v register: podatki o identiteti ladje ter njene osnovne značilnosti (dolžina, širina, višina, BT, NT, pogonske naprave ipd.), lastninska pravica, stvarne pravice, s katerimi je ladja obremenjena, zakup ladje, ladjarska pogodba za čas za vso ladjo, predkupna pravica in druge omejitve razpolaganja z ladjo, prepovedi in odtujitve.

 

Listine, potrebne za prvi vpis ladje v register

 

Prvi vpis ladje dovoli register, če so predlogu za vpis priložene naslednje listine:
 

 • listina, s katero se dokazuje lastninska pravica na ladji,
 • izpisek iz sodnega registra oziroma druga listina, s katero se dokazuje, da je lastnik slovenski državljan ali slovenska pravna oseba oziroma, da so izpolnjeni pogoji za vpis ladje v register,
 • odločba o določitvi imena oziroma označbe ladje in vpisnega pristanišča,
 • spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo, ki ga izda pooblaščeni klasifikacijski zavod,
 • listina, s katero je določen klicni zank ladje po mednarodnem signalnem kodeksu, če mora ladja imeti takšen znak; klicni znak določi Agencija za pošto in elektronske komunikacije,
 • listine, s katerimi se dokazujejo drugi podatki, ki se vpisujejo v list A vložka glavne knjige,
 • potrdilo organa, ki vodi tuji register ladij, da je bila ladja izbrisana, če se ta prenaša iz tujega registra v slovenski register.

 

Stroški

 

Za vpis ladje v register je na podlagi Zakona o upravnih taksah predpisana upravna taksa za:

- predlog, v znesku 4,50 EUR (Tarifna številka 1), 

- izdajo odločbe, s katero se dovoljuje vpis ladje v vpisnik morskih ladij v znesku 100,00 EUR (Tarifna številka 28/1a),

- izdajo odločbe o določitvi imena ladji v znesku 15,00 EUR (tarifna številka 28/5 in

- izdajo vpisnega lista, v znesku 20,00 EUR (Tarifna številka 28/2).

 

 

Izbris ladje iz registra

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda odločbo o izbrisu ladje:

 • če ugotovi, da je ladja uničena ali se domneva, da je uničena,
 • če ne izpolnjuje več pogojev za vpis,
 • če je trajno umaknjena iz plovbe,
 • če vpiše v drug register.

Domneva se, da je ladja uničena, ko pretečejo trije meseci od zadnjega poročila o njej. V tem primeru se domneva, da je bila ladja uničena tistega dne, ko je bilo prejeto zadnje sporočilo o njej.