Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK VPISA LADJE

 

Predlog za vpis ladje v register

 

Odločba o vpisu ladje v register se izda na predlog upravičene stranke oziroma na zahtevo pristojnega organa. Predloge za vpis ladje v register je potrebno vložiti v zadostnem številu izvodov in sicer za register in za stranke, ki jim je treba odločbo vročiti.

 

V predlogu za vpis ladje v register je potrebno navesti:
 

 • organ, pristojen za vodenje registra, pri katerem se predlog vlaga: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper,
 • firmo ali ime in sedež oziroma osebno ime in naslov stalnega prebivališča vložnika, kot tudi tistih oseb, katerim je treba vročiti odločbo o vpisu,
 • ime oziroma označbo ladje, na katero se nanaša vpis,
 • vse podatke, ki se vpisujejo v register: podatki o identiteti ladje ter njene osnovne značilnosti (dolžina, širina, višina, BT, NT, pogonske naprave ipd.), lastninska pravica, stvarne pravice, s katerimi je ladja obremenjena, zakup ladje, ladjarska pogodba za čas za vso ladjo, predkupna pravica in druge omejitve razpolaganja z ladjo, prepovedi in odtujitve.

 

Listine, potrebne za prvi vpis ladje v register

 

Prvi vpis ladje dovoli register, če so predlogu za vpis priložene naslednje listine:
 

 • listina, s katero se dokazuje lastninska pravica na ladji,
 • izpisek iz sodnega registra oziroma druga listina, s katero se dokazuje, da je lastnik slovenski državljan ali slovenska pravna oseba oziroma, da so izpolnjeni pogoji za vpis ladje v register,
 • odločba o določitvi imena oziroma označbe ladje in vpisnega pristanišča,
 • spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo, ki ga izda pooblaščeni klasifikacijski zavod,
 • listina, s katero je določen klicni zank ladje po mednarodnem signalnem kodeksu, če mora ladja imeti takšen znak; klicni znak določi Agencija za pošto in elektronske komunikacije,
 • listine, s katerimi se dokazujejo drugi podatki, ki se vpisujejo v list A vložka glavne knjige,
 • potrdilo organa, ki vodi tuji register ladij, da je bila ladja izbrisana, če se ta prenaša iz tujega registra v slovenski register.

 

Stroški

 

Za vpis ladje v register je na podlagi Zakona o upravnih taksah predpisana upravna taksa za:

- predlog, v znesku 4,50 EUR (Tarifna številka 1), 

- izdajo odločbe, s katero se dovoljuje vpis ladje v vpisnik morskih ladij v znesku 100,00 EUR (Tarifna številka 28/1a),

- izdajo odločbe o določitvi imena ladji v znesku 15,00 EUR (tarifna številka 28/5 in

- izdajo vpisnega lista, v znesku 20,00 EUR (Tarifna številka 28/2).

 

 

Izbris ladje iz registra

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo izda odločbo o izbrisu ladje:

 • če ugotovi, da je ladja uničena ali se domneva, da je uničena,
 • če ne izpolnjuje več pogojev za vpis,
 • če je trajno umaknjena iz plovbe,
 • če vpiše v drug register.

Domneva se, da je ladja uničena, ko pretečejo trije meseci od zadnjega poročila o njej. V tem primeru se domneva, da je bila ladja uničena tistega dne, ko je bilo prejeto zadnje sporočilo o njej.