Skoči na vsebino

STROJNA SLUŽBA

Pooblastila o nazivu v strojni službi so:

a) častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW III/1),

b) drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW III/2) ,

c) upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW III/2),

č) drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW (STCW III/3),

d) upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW (STCW III/3),

e) član posadke v sestavi strojne straže (STCW III/4),

f) usposobljeni pomorščak stroja (STCW III/5),

g) častnik elektronik (STCW III/6) in

h) ladijski električar (STCW III/7).

 

Pooblastilo o nazivu izda uprava na podlagi vloge kandidata, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) če je izkazana identiteta kandidata,

b) če starost kandidata ustreza zahtevam za pridobitev posameznega pooblastila,

c) če kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje, kar izkazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki ga je izdal poobalščeni zdravnik,

č) če so zahtevana plovbna doba in obvezna usposabljanja kandidata v skladu z zahtevami za pridobitev posameznega pooblastila,

d) če je poravnana pristojbina, na blagajni URSP ali na TRR. Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni naslednji podatki:

- ime in priimek ter naslov nalogodajalca

- namen nakazila

- koda namena: GOVT

- znesek pristojbine

- naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

- TRR prejemnika: SI 56 0110 0845 0014 674

- model in sklic na številko: 11 24325-7130007-04.

e) če kandidat izpolnjuje druge zahteve, predpisane za pridobitev posameznega pooblastila.

 

Pomorščak, ki dela na ladji, mora biti usposobljen najmanj v skladu z zahtevami konvencije STCW, kakor določa Priloga I, in imeti predpisano pooblastilo o nazivu.

 

Minimalni standardi usposobljenosti pomorščakov v strojni službi v skladu z zahtevami konvencije STCW:

a) častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW preglednica A-III/1),

b) upravitelj stroja in drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW preglednica A-III/2),

c) član posadke v sestavi strojne straže (STCW preglednica A-III/4),

č) usposobljeni pomorščak stroja (STCW preglednica A-III/5),

d) častnik elektronik (STCW preglednica A-III/6) in

e) ladijski električar (STCW preglednica A-III/7).

 

Pomorščak lahko pristopi k izpitu, predpisanemu za pridobitev posameznega pooblastila, ko izpolni vse druge predpisane zahteve za pridobitev tega pooblastila.