Skoči na vsebino

KROVNA SLUŽBA

Pooblastila o nazivu v krovni službi so:

a) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW II/1),

b) prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več (STCW II/2),

c) poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več (STCW II/2),

č) prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 (STCW II/2),

d) poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000 (STCW II/2),

e) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 (STCW II/3),

f) poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 (STCW II/3),

g) član posadke v sestavi krovne straže (STCW II/4) in

h) usposobljeni pomorščak krova (STCW II/5).

  

Pooblastilo o nazivu izda uprava na podlagi vloge kandidata, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

a) če je izkazana identiteta kandidata,

b) če starost kandidata ustreza zahtevam za pridobitev posameznega pooblastila,

c) če kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje, kar dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom, ki ga je izdal pooblaščeni zdravnik,

č) če so zahtevana plovbna doba in obvezna usposabljanja kandidata v skaldu z zahtevami za pridobitev posameznega pooblastila,

d) če je poravnana pristojbina, na blagajni URSP ali na TRR. Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni naslednji podatki:

- ime in priimek ter naslov nalogodajalca

- namen nakazila

- koda namena: GOVT

- znesek pristojbine

- naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper

- TRR prejemnika: SI 56 0110 0845 0014 674

- model in sklic na številko: 11 24325-7130007-04.

e) če kandidat izpolnjuje druge zahteve, predpisane za pridobitev posameznega pooblastila.

 

Pomorščak, ki dela na ladji, mora biti usposobljen najmanj v skladu z zahtevami konvencije STCW, kakor določa Priloga I, in imeti predpisano pooblastilo o nazivu.

 

Minimalni standardi usposobljenosti pomorščakov v krovni službi v skladu z zahtevami konvencije STCW:

a) častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW preglednica A-II/1),

b) poveljnik in prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW preglednica A-II/2),

c) poveljnik in častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 v obalni plovbi (STCW preglednica A-II/3),

č) član posadke v sestavi krovne straže (STCW preglednica A-II/4),

d) usposobljeni pomorščak krova (STCW preglednica A-II/5).

 

Pomorščak lahko pristopi k izpitu, predpisanemu za pridobitev posameznega pooblastila, ko izpolni vse druge predpisane zahteve za pridobitev tega pooblastila.