Skoči na vsebino

NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS IN PRISTOJBIN

  

1. Upravna taksa po posameznih tarifnih številkah in vrednostih, ki so navedene na obrazcu prošnje se lahko poravna: 

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • z vplačilom na TRR štev. SI56 0110 0100 0315 637 - Državne upravne takse.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (stranke),
 • namen nakazila: Upravna taksa po tarifni številki ________,
 • znesek: _______ EUR,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • transakcijski račun prejemnika SI56 0110 0100 0315 637,
 • model in sklic na štev. 11 24325-7111002-06.

2. Dokazilo o poravnani pristojbini za tiskovino, ki znaša 2 EUR se lahko poravna

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • na TRR SI56 0110 0845 0014 674-Drugi prihodki URSP.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (stranke),
 • namen nakazila: Tiskovina ________ (VČ, VHF ali PZ),
 • znesek: 2,00 EUR,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • transakcijski račun prejemnika SI56 0110 0845 0014 674
 • model in sklic na štev. 11 24325-7130007-06.

Kot verodostojno dokazilo o plačilu bo upoštevan plačilni nalog BN 02 v izvirniku, vplačan pri pooblaščenem izvajalcu plačilnega prometa, oziroma potrdilo o izvršenem elektronskem plačilu. Na potrdilu o izvršenem elektronskem plačilu mora stranka pisno podati izjavo, da jamči za verodostojnost listine in jo podpisati (pravne osebe morajo to potrdilo tudi žigosati).