Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRILOGE

 

Priloge k prijavi za pristop k preizkusu znanja za upravljanje čolna po celinskih vodah:

 

1. Dokazilo o poravnani upravni taksi po tar. št. 1 in 29/9, ki znaša 18,10 EUR
 

Način plačila upravne takse:

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • z vplačilom na TRR štev. SI56 0110 0100 0315 637 - Državne upravne takse.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
 • namen nakazila: Upravna taksa za pristop k izpitu PZ – CV,
 • koda namena: GOVT,
 • znesek: 18,10 EUR,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • IBAN: SI56 0110 0100 0315 637,
 • referenca prejemnika: SI11 24325-7111002-02.

2. Dokazilo o poravnani pristojbini, ki znaša 15,00 EUR
 

Način plačila pristojbine:

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • na TRR SI56 0110 0845 0014 674-Drugi prihodki URSP.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
 • namen nakazila: Pristojbina za pristop k izpitu PZ – CV,
 • znesek: 15,00 EUR,
 • koda namena: GOVT,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • IBAN: SI56 0110 0845 0014 674
 • referenca prejemnika: SI11 24325-7130007-02.

Kot verodostojno dokazilo o plačilu bo upoštevan plačilni nalog BN 02 v izvirniku, vplačan pri pooblaščenem izvajalcu plačilnega prometa, oziroma potrdilo o izvršenem elektronskem plačilu. Na potrdilu o izvršenem elektronskem plačilu mora stranka pisno podati izjavo, da jamči za verodostojnost listine in jo podpisati (pravne osebe morajo to potrdilo tudi žigosati).

  

3. Potrdilo o zdravstveni sposobnosti
 

Potrdilo o zdravstveni sposobnosti je zdravniško potrdilo, ki je potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja. V primeru, da je na potrdilu o zdravstveni sposobnosti opomba, ki omejuje zdravstveno sposobnost kandidata, ali če se podvomi o njegovi zdravstveni sposobnosti, lahko Uprava zahteva potrdilo o zdravstveni sposobnosti za upravljanje čolna, ki ga izda zdravstveni organ, pristojen za pomorščake.

 

Kot potrdilo o zdravstveni sposobnosti velja vozniško dovoljenje katerekoli kategorije. V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja.

  

4. potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči

 

Potrdilo o opravljeni prvi pomoči je potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči, ki je potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja ali drugo enakovredno potrdilo, ki izkazuje opravljen izpit.

 

Kot potrdilo o opravljeni prvi pomoči velja vozniško dovoljenje A ali B ali C ali D ali E kategorije. V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje za eno izmed navedenih kategorij, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja.