Skoči na vsebino

POPRAVNI IZPIT

Kandidat, ki ne opravi izpita iz enega predmeta, ga lahko ponovno opravlja v roku, ki ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od 2 mesecev od dneva opravljanja izpita. Če k izpitu ne pristopi v tem v roku, se šteje, kot da izpita ni opravil. Kandidat, ki ne opravi popravnega izpita, se šteje, da izpita ni opravil v celoti.

 

Kandidat, ki želi opravljati popravni izpit mora na Upravo RS za pomorstvo posredovati dokazilo o poravnani pristojbini za popravni izpit v višini 12,00 EUR (podrobnejše informacije glede plačila so navedena spodaj).

 

Ob posredovanju potrdila o plačilu lahko kandidat predlaga datum in kraj opravljanja izpita na enemu izmed informativnih izpitnih rokov.

 

Dokazilo o poravnani pristojbini za popravni izpit mora kandidat na Upravo RS za pomorstvo posredovati po pošti na naslov: Ukmarjev trg 2, 6000 Koper ali na e-naslov: ursp.box@gov.si, najmanj 5 dni pred želenim izpitnim rokom. O izpitnem roku boste pisno obveščeni.

 

V času od marca do junija so izpitni roki zaradi velikega števila prijav hitro zasedeni. Kandidatu se priporoča, da takoj po opravljanju izpita dostavi Upravi dokazilo o poravnani pristojbini za pristop k popravnemu izpitu in si tako zagotovi pristop k popravnemu izpitu na želeni izpitni rok. 

 

Informacije glede plačila:

 
1. Dokazilo o poravnani pristojbini za popravni izpit znaša 12,00 EUR

 
Način plačila pristojbine:

  • na blagajni URSP v Kopru,
  • na TRR SI56 0110 0845 0014 674-Drugi prihodki URSP.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

  • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
  • namen nakazila: Pristojbina-popravni izpit VČ,
  • znesek: 12,00 EUR,
  • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
  • transakcijski račun prejemnika SI56 0110 0845 0014 674,
  • model in sklic na štev. 11 24325-7130007-01.

Kot verodostojno dokazilo o plačilu bo upoštevan plačilni nalog BN 02 v izvirniku, vplačan pri pooblaščenem izvajalcu plačilnega prometa, oziroma potrdilo o izvršenem elektronskem plačilu. Na potrdilu o izvršenem elektronskem plačilu mora stranka pisno podati izjavo, da jamči za verodostojnost listine in jo podpisati (pravne osebe morajo to potrdilo tudi žigosati).