Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRILOGE

Priloge k prijavi za pristop k izpitu za voditelja čolna po celinskih  vodah:

 

1. Dokazilo o poravnani upravni taksi po tar. št. 1 in 29/9, ki znaša 18,10 EUR
 

Način plačila upravne takse:

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • z vplačilom na TRR štev. SI56 0110 0100 0315 637 - Državne upravne takse.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
 • namen nakazila: Upravna taksa za pristop k izpitu VČ,
 • koda namena: GOVT,
 • znesek: 18,10 EUR,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • IBAN: SI56 0110 0100 0315 637,
 • referenca prejemnika: SI11 24325-7111002-01.

2. Dokazilo o poravnani pristojbini, ki znaša 35,00 EUR
 

Način plačila pristojbine:

 • na blagajni URSP v Kopru,
 • na TRR SI56 0110 0845 0014 674-Drugi prihodki URSP.

Iz potrdila o vplačilu na TRR morajo biti razvidni sledeči podatki:

 • ime in priimek ter naslov nalogodajalca (kandidata),
 • namen nakazila: Pristojbina za pristop k izpitu VČ,
 • znesek: 35,00 EUR,
 • koda namena: GOVT,
 • naziv in naslov prejemnika: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,
 • IBAN: SI56 0110 0845 0014 674
 • referenca prejemnika: SI11 24325-7130007-01.

Kot verodostojno dokazilo o plačilu bo upoštevan plačilni nalog BN 02 v izvirniku, vplačan pri pooblaščenem izvajalcu plačilnega prometa, oziroma potrdilo o izvršenem elektronskem plačilu. Na potrdilu o izvršenem elektronskem plačilu mora stranka pisno podati izjavo, da jamči za verodostojnost listine in jo podpisati (pravne osebe morajo to potrdilo tudi žigosati).

3. Potrdilo o zdravstveni sposobnosti
 

Potrdilo o zdravstveni sposobnosti je zdravniško potrdilo, ki je potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja. V primeru, da je na potrdilu o zdravstveni sposobnosti opomba, ki omejuje zdravstveno sposobnost kandidata, ali če se podvomi o njegovi zdravstveni sposobnosti, lahko Uprava zahteva potrdilo o zdravstveni sposobnosti za upravljanje čolna, ki ga izda zdravstveni organ, pristojen za pomorščake.

 

Kot potrdilo o zdravstveni sposobnosti velja vozniško dovoljenje katerekoli kategorije. V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja.

  

4. potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči

 

Potrdilo o opravljeni prvi pomoči je potrdilo o opravljenem izpitu iz prve pomoči, ki je potrebno za pridobitev vozniškega dovoljenja ali drugo enakovredno potrdilo, ki izkazuje opravljen izpit.

 

Kot potrdilo o opravljeni prvi pomoči velja vozniško dovoljenje A ali B ali C ali D ali E kategorije. V kolikor je bilo kandidatu izdano vozniško dovoljenje za eno izmed navedenih kategorij, si podatke o tem pridobi organ sam. Če kandidat želi, lahko kopijo vozniškega dovoljenja prijavi priloži tudi sam. V primeru, da kandidat organu s podpisano izjavo prepove, da si organ iz uradnih evidenc sam pridobi podatke o izdanem vozniškem dovoljenju, se prijava šteje za popolno, ko je priložena kopija vozniškega dovoljenja.

 

5. Fotografijavelikosti 3,5 x 4,5 cm

 

Opombe:

V kolikor se kandidathkrati prijavi na oba izpita: izpit za voditelja čolna za plovbo po morju in izpit voditelja čolna za plovbo po celinskih vodah mora na Upravo posredovati obe prijavi za pristop k izpitu (prijavo za voditelja čolna – morje in prijavo za pristop k izpitu voditelja čolna po celinskih vodah) ter osebno fotografijo. Kandidat mora poravnati upravno takso v skupni vrednosti 37,60 EUR, in sicer za prijavo za voditelja čolna – morje po tar. št. 1 in 28/8 v višini 19,50 EUR ter za prijavo za pristop k izpitu voditelja čolna po celinskih vodah po tar št. 1 in 29/9 v višini 18,10 EUR. V tem primeru je pristojbina za pristop k obema izpitoma skupaj40,00 EUR. Če kandidat opravi oba izpita, mu Uprava izda potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ki velja za plovbo po morju in plovbo po celinskih vodah.

 

V kolikor ima kandidatže opravljen izpit za voditelja čolna za plovbo po morju, se šteje, da je opravil izpit za voditelja čolna za plovbo po celinskih vodah, če uspešno opravi izpit iz naslednjih predmetov: pravila o plovbi po celinskih vodah in drugi predpisi o plovbi po celinskih vodah. V tem primeru mora na Upravo dostaviti izpolnjeno prijavo za pristop k izpitu za voditelja čolna po celinskih vodah in navesti, da ima že opravljen izpit za voditelja čolna za plovbo po morju izdan v RS.  Poravnati mora upravno takso po tar. št. 29/9 v višini 18,10 EUR in pristojbino za pristop k posameznemu izpitu v višini 12,00 EUR, v skupni vrednosti 24,00 EUR. Če izpit opravi, mora na Upravo v najkrajšem možnem času, dostaviti veljavno potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ki mu je bilo izdano za plovbo po morju. Uprava mu nato izda novo potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ki mu velja za plovbo po morju in plovbo po celinskih vodah.