Skoči na vsebino

NALOGE IN CILJI

 

Z januarjem 1995 se je na podlagi Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur. list RS, št. 71/04) dotedanja Pristaniška kapitanija preimenovala in organizacijsko ustrezno preoblikovala v Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, kot organ v sestavi Ministrstva za promet.

 

Naloge Uprave Republike Slovenije za pomorstvo

 

Naloge Uprave Republike Slovenije za pomorstvo so:

 • skrb za varnost plovbe ter nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda,
 • skrb za vzdrževanje objektov za varnost plovbe,
 • izdajanje soglasij z vidika pogojev za varnost plovbe za varnost in obnovo objektov pristaniške infrastrukture in objektov na obali ali v morju, ki lahko vplivajo na varnost plovbe,
 • inšpekcijski nadzor nad varnostjo plovbe,
 • radijska službe bedenja in urejanje pomorskega prometa,
 • vodenje ladijskega registra in vpisnika morskih čolnov,
 • izvajanje strokovnih izpitov za pridobitev nazivov člana ladijske posadke v trgovski mornarici in izdajanjem ustreznih pooblastil osebam, ki izpite opravijo,
 • izdajanje pomorskih knjižic,
 • izdajanje dovoljenj za izvedbo prireditev na morju in
 • izvajanje mednarodnih konvencij s področja pomorstva in zaščite morskega okolja.

Cilji Uprave Republike Slovenije za pomorstvo

 

Cilje Uprave za pomorstvo v veliki meri določa in pogojuje področna zakonodaja, v skladu s katero Uprava RS za pomorstvo:

 • skrbi za nadzor morja in obale na varnostnem, plovbnem in ekološkem področju,
 • predlaga ukrepe razvojne politike na področju pomorstva,
 • podpira razvoj koprskega pristanišča ter spodbuja širitev stalnih pomorskih poti,
 • ščiti javni interes na področjih pristaniških dejavnosti, pilotaže, vleke in reševanja ladij ter potniškega pomorskega prometa,
 • zagotavlja pogoje za razvoj tovornega in turističnega ladjarstva, ki bo sposobno poslovati na svetovnem trgu,
 • skrbi za zagotavljanje umne rabe obalnega območja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
 • spodbuja razvoj pomorskega in prometnega šolstva in podpira razvoj znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi,
 • v sodelovanju s sosednjima obmorskima državama skrbi za nadzor o pomorskih plovnih poteh in režimih plovbe ter ribolovnih območjih v Jadranskem morju.