Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Informacija javnega značaja je vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, ne glede na obliko, v kateri se informacija nahaja, in ne glede na njen nastanek, hkrati pa ne gre za katero izmed izjem, ki so določene v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (tajni podatki, poslovna skrivnost, varstvo osebnih podatkov, ipd.).

 

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo javnost dela s sprotnimi objavami prečiščenih besedil predpisov, programov, sklepov, stališč, mnenj, študij in drugih podobnih dokumentov na svetovnem spletu (internetu). S konkretnimi odgovori na posamezna vprašanja, prošnje ali zahteve, ki jih dobi po telefonu, pošti, telefaksu, elektronskem naslovu posameznih funkcionarjev ministrstva in (splošnem) elektronskem naslovu ministrstva, pa s prosilcem stopi v neposreden komunikacijski odnos, s čimer javnost dela nadgradi še z odprtostjo delovanja ministrstva.

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Slovenska ustava namreč v 39. členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Prav tako se z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja omogoča državljanom ustavna pravica iz 44. člena, ki govori o neposrednem in posrednem sodelovanju državljanov pri upravljanju javnih zadev.

 

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

  

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja