Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Informacija o pogojih plovbe na Hrvaškem

Plovba plovil za šport in razvedrilo na Hrvaškem je določena z Uredbo o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (v nadaljevanju: uredba http://www.propisi.hr/print.php?id=6867), ki pa se sklicuje tudi na druge predpise, povezane s prihodom plovil in nastanitvijo. V nadaljevanju je povzeta ključna vsebina uredbe:

 

- uredba določa, da je opravljanje gospodarske dejavnosti za tuja plovila prepovedano, vendar pa je določbo treba razumeti v povezavi s Pravilnikom o o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (http://www.propisi.hr/print.php?id=6920), ki določa pogoje, na podlagi katerih se gospodarska dejavnost lahko opravlja;    

 

- oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ki ga je izdala Uprava RS za pomorstvo, lahko upravlja plovilo kakršne koli državne pripadnosti. Več o priznavanju je predstavljeno na spletni strani hrvaškega ministrstva (www.mppi.hr, -> pomorstvo -> nautika: http://www.mppi.hr/UserDocsImages/TABLICA%20(2)MoU%206-2_13.pdf);

 

- na plovilu se poleg lastnika in ožjih družinskih članov (zakonec ali izvenzakonski partner, sorodniki v ravni vrsti do vključno drugega kolena, v stranski vrsti pa vključno s prvim kolenom, ter posvojitelj in posvojenec) lahko nahajajo ali s plovilom upravljajo tudi osebe, ki jih lastnik pisno pooblasti. Pisno pooblastilo, na katerem mora biti podpis lastnika, lahko overi notar ali upravna enota (v Sloveniji ali na Hrvaškem). Druge osebe (ki niso ožji družinski člani ali pooblaščene osebe) so lahko na plovilu pod pogojem, da je prisoten lastnik, družinski član ali navedena pooblaščena oseba;

 

- upravljalec plovila, ki prihaja po morju mora:

* opraviti mejno kontrolo,

* overiti popis posadke in potnikov, ki se nahajajo na plovilu (na luški kapitaniji ali njeni izpostavi),

* plačati pristojbino za varnost plovbe in zaščito pred onesnaženjem morja ter pristojbino za objekte za varnost plovbe (velja od 1.1. do 31.12. za tekoče leto):

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_159_3344.html,

* plačati turistično pristojbino:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_99_2240.html,

* prijaviti bivanje tujcev;

 

- upravljalec plovila, ki prihaja po kopnem (ali se nahaja v pristanišču RH)mora:

* plačati pristojbino za varnost plovbe in zaščito pred onesnaženjem morja ter pristojbino za objekte za varnost plovbe (velja od 1.1. do 31.12. za tekoče leto):

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_159_3344.html,

* plačati turistično pristojbino:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_99_2240.html,

* prijaviti bivanje tujcev;

 

- na plovilu se morajo nahajati v izvirniku naslednje listine:

* dokazilo o plačani pristojbini za varnost plovbe in zaščito pred onesnaženjem morja, pristojbini za objekte za varnost plovbe ter turistični pristojbini,

* dokazilo, da je plovilo sposobno za plovbo (npr. vpisni list, dovoljenje za plovbo),

* dokazilo o usposobljenosti osebe, ki upravlja s plovilom,

* dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretji osebi,

* dokaz o lastništvu ali pooblastilo lastnika za upravljanje s plovilom;

 

- sankcije za kršitve uredbe (določene s Pomorskim zakonikom) se gibljejo v razponu med 10.000 in 500.000 kun. Poleg tega lahko pristojni organ prepove plovbo ali zahteva izplovitev plovila po najkrajši poti. Uredba ne predvideva sankcije odvzema plovila;

 

- organi, ki lahko izrečejo sankcije so pomorski inšpektorji, druge osebe pooblaščene za opravljanje nadzora varnosti plovbe (lučki kapetan), policija, obalna straža in carina.