Skoči na vsebino

SEKTOR ZA VAROVANJE OBALNEGA MORJA

Sektor za varovanje obalnega morja

Vodja sektorja

Podsekretar

Arturo Steffe, mag.inž.pom

telefon: +386 5 66 32 100

e-pošta: artur.steffe(at)gov.si


Sektor za varovanje obalnega morja izvaja specializirane strokovne naloge Uprave in sicer operativne naloge v zvezi z varstvom pred onesnaženjem morja in ukrepanjem ob nenadnem onesnaženju morja. Območje izvajanja nalog je morje, ki obsega notranje morske vode in teritorialno morje Republike Slovenije po predpisih o pomorstvu, razen v območju koprskega tovornega pristanišča, kot je opredeljeno v predpisu, ki ureja upravljanje koprskega tovornega pristanišča, opravljanje pristaniške dejavnosti, podelitev koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču in drugih pristaniščih, kot so opredeljena v ustreznih aktih oziroma na območjih podeljenih vodnih pravic.

 

Naloge Sektorja za varovanje obalnega morja so:

 

  • čiščenje gladine morja in preprečevanje onesnaženja vodnih zemljišč morja,
  • odstranjevanja plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi iz morja,
  • zagotavljanje stalne pripravljenosti za izvajanje ukrepov varstva pred nenadnim onesnaženjem morja in spremljanje nenadnega onesnaženja morja,
  • zbiranje, razvrščanje in začasno skladiščenje odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju ukrepov varstva pred nenadnim onesnaženjem morja,
  • oddaja odpadkov iz prejšnje alineje v obdelavo zaradi njihove predelave ali odstranjevanja (v skladu s sklenjeno pogodbo s pooblaščenim izvajalcem),
  • zagotavljanje sodelovanja z drugimi organi državne uprave ter organi in službami za zaščito in reševanje v skladu z državnim načrtom zaščite in reševanja ob nesrečah na morju,
  • zagotavljanje oz. sprotno obnavljanje zalog čistilnih sredstev in nabav nove opreme – naprav za učinkovito operativno izvajanje ukrepov na morju,
  • redno in investicijsko vzdrževanje plovil, naprav in materialnih sredstev, namenjenih za operativno izvajanje preventivnih in interventnih nalog varstva morja pred onesnaženjem,
  • zagotavljanje stalne operativne pripravljenosti plovil, naprav in materialnih sredstev za čiščenje in preprečevanje onesnaženj.