Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA POMORSKE LISTINE IN SPLOŠNE ZADEVE

Sektor za pomorske listine in splošne zadeve

Vodja sektorja

Sekretarka

Olga PLANINŠEK

telefon: 05 6632 130

e-pošta: olga.planinsek(at)gov.si

 

V delovno področje Sektorja za pomorske listine in splošne zadeve sodi opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na izvajanje nalog s področja pomorske uprave, na vodenje ladijskega registra, izdajo pomorskih knjižic, izdajo pilotskih izkaznic in vodenja registra pilotov in drugih javnih listin pomorščakom, izdajanje ustreznih listin, izvajanje strokovnih izpitov in izdajanje pooblastil in o drugih, v zakonih določenih zadevah ter se opravljajo  naloge, ki so skupnega pomena za organ in medsektorsko usklajevanje teh zadev, ki se nanašajo na mednarodno sodelovanje in članstvo v mednarodnih organizacijah ter upravne, pravne, upravljanje s človeškimi viri, naloge glavne pisarne, informacijske in druge splošne zadeve z delovnega področja uprave

 

V okviru delovnega področja se opravljajo naslednje naloge: 

 • spremljanje gradiv Državnega zbora, Vlade RS, ministrstev in EU,
 • spremljanje predpisov EU s področja prometa ter sodelovanje pri prilagajanju nacionalne zakonodaje in implementaciji zakonodaje EU,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov z delovnega področja uprave za Vlado,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, priprava stališč RS za organe in delovna telesa,
 • spremljanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS,
 • nadzorovanje izvrševanja zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS,
 • pripravo predlogov, pripomb, stališč in mnenj h gradivom splošnih vsebin v medresorskem in strokovnem usklajevanju,
 • oblikovanje predlogov, stališč in pravnih mnenj v zvezi s posameznimi pravnimi vprašanji,
 • sodelovanje, usklajevanje in koordinacija dela z drugimi organi z delovnega področja in njihovimi notranjimi organizacijskimi enotami,
 • oblikovanje pravnih mnenj na zaprosilo fizičnih in pravnih oseb v zvezi s posameznimi vprašanji z delovnega področja uprave,
 • pripravo predlogov internih aktov z delovnega področja uprave,
 • upravljanje s človeškimi viri kamor sodi: izvajanje kadrovske politike in kadrovske funkcije za upravo, priprava predloga kadrovskega načrta, izdelava predlogov aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za upravo; planiranje sredstev v finančnem načrtu uprave za izobraževanje izvajanje aktivnosti v zvezi z izobraževanjem zaposlenih,
 • izdajanje pooblastil pomorščakom v skladu z mednarodnimi konvencijami, pomorskih knjižic, listin o opravljenih izpitih in listin občanom, za opravljene izpite, ki jih izvaja uprava,
 • usklajevanje in organizacija dela na področju izvajanja strokovnih izpitov pomorščakov in drugih izpitov, ki jih izvaja uprava ter izvajanje izpitov,
 • vodenje vpisnika trgovskih ladij, vpisnika ribiških ladij, vpisnika javnih ladij, vpisnika ladij v gradnji in vpisnika plavajočih naprav,
 • izvajanje in koordinacija nalog na področju politike kakovosti za upravo,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, vodenje evidenc v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov za oddajo javnih naročil,
 • sodelovanje pri pripravi programov raziskovalnih in strokovno razvojnih nalog s področja uprave vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov in evidenc,
 • priprava analiz in poročil,
 • vodenje in koordinacija nalog na področju pisarniškega poslovanja in izvajanje nalog pisarniškega poslovanja ter poslovanja z dokumentarnim gradivom, odprava pošte,
 • sodelovanje s pooblaščeno osebo za zagotavljanje informacij javnega značaja pri zagotavljanju rednega vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja,
 • sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi,
 • sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja,
 • sodelovanje v stalnih koordinacijskih skupinah.