Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA NEPREMIČNINE, INVESTICIJE IN FINANCE

Sektor za investicije, nepremičnine in finance

Vodja sektorja

Sekretarka

Mag. Nataša Tašrikent 

telefon: 05 6632 120

e-pošta: natasa.tasrikent(at)gov.si

 

V Sektor za investicije, nepremičnine in finance sodi opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na gospodarjenje z nepremičninami in uporabo javnega dobra ter na izvajanje gospodarskih javnih služb, upravnega postopka v pomorsko gradbenih zadevah, izdajanje dovoljenj za obratovanje pristanišč v sodelovanju z ostalimi sektorji, izdajanje soglasij za gradnjo in obnovo objektov na obali, v morju, z vidika varnosti plovbe v sodelovanju z ostalimi sektorji skupnega pomena za organ in medsektorsko usklajevanje teh zadev, ki se nanašajo na upravne, pravne, finančne zadeve iz delovnega področja uprave vezanih na proračun, računovodska in blagajniška opravila, obračun in evidenco pristojbin in drugih prihodkov ter izvajanje postopkov za oddajo javnih naročil. 

 

V okviru delovnega področja se opravljajo naslednje naloge: 

 • spremljanje gradiv Državnega zbora, Vlade RS, ministrstev in EU,
 • spremljanje predpisov EU s področja prometa ter sodelovanje pri prilagajanju nacionalne zakonodaje in implementaciji zakonodaje EU,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov z delovnega področja uprave za Vlado RS,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, priprava stališč RS za organe in delovna telesa EU,
 • spremljanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS,
 • nadzorovanje izvrševanja zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS,
 • pripravo predlogov, pripomb, stališč in mnenj h gradivom splošnih vsebin v medresorskem in strokovnem usklajevanju,
 • oblikovanje predlogov, stališč in pravnih mnenj v zvezi s posameznimi pravnimi vprašanji,
 • sodelovanje, usklajevanje in koordinacija dela z drugimi organi z delovnega področja in njihovimi notranjimi organizacijskimi enotami,
 • oblikovanje pravnih mnenj na zaprosilo fizičnih in pravnih oseb v zvezi s posameznimi vprašanji z delovnega področja uprave,
 • priprava ter oblikovanje finančnega načrta uprave z obrazložitvami in spremljajočimi dokumenti,
 • priprava zaključnega računa uprave,
 • izvrševanje finančnega načrta in spremljajočih dokumentov uprave,
 • zagotavljanje in vodenje finančnega poslovanja uprave,
 • finančno presojo pogodb, ki jih sklepa uprava, vodenje evidenc pogodb ter spremljanje pravilnega izvajanja pogodb,
 • priprava podatkov za evidenco državnega premoženja, ki je v pristojnosti uprave,
 • izvedba letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev uprave,
 • zagotavljanje finančnih podatkov ter poročanje predstojniku uprave,
 • izvajanje postopkov za oddajo javnih naročil uprave,
 • pripravo predlogov internih aktov z delovnega področja uprave,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, vodenje evidenc v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • sodelovanje pri pripravi programov raziskovalnih in strokovno razvojnih nalog s področja uprave,
 • vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov in evidenc,
 • priprava analiz in poročil,
 • izvajanje administrativnih opravil in pisarniškega poslovanja ter poslovanja z dokumentarnim gradivom,
 • sodelovanje s pooblaščeno osebo za zagotavljanje informacij javnega značaja pri zagotavljanju rednega vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja,
 • sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi,
 • sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja,
 • sodelovanje v stalnih koordinacijskih skupinah.