Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMORSKA INŠPEKCIJA

Pomorska inšpekcija

Direktor pomorske inšpekcije

Višji svetnik

Mag. Tomo Borovničar

telefon: 05 6632 141

telefaks: 05 6632 145

e-pošta: tomo.borovnicar(at)gov.si

 

V okviru delovnega področja Pomorska inšpekcija se opravljajo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju pomorskega prometa in pristaniške infrastrukture ter inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah in sicer obsega inšpekcijski nadzor opravljanje nalog navtične, pomorsko ladijsko strojne, hidrogradbene in nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah, opravljajo se naloge, ki so kakorkoli povezane z varnostjo plovbe, izvajanjem varnega  režima plovbe, pomorskega prometa, zaščito morja pred onesnaženjem in varstvom pri delu na področju pomorstva, naloge, ki se nanašajo na spremljanje in uresničevanje mednarodnih konvencij in drugih določil s področja pomorstva, skrb za vzdrževanje sredstev in opreme s svojega delovnega področja in ostala dela po nalogu direktorja, ki ne posegajo v samostojnost izvajanja pooblastil inšpekcijskega nadzora.

V okviru delovnega področja se opravljajo naslednje naloge:

 

 • spremljanje gradiv Državnega zbora, Vlade RS, ministrstev in EU,
 • spremljanje predpisov EU s področja prometa ter sodelovanje pri prilagajanju nacionalne zakonodaje in implementaciji zakonodaje,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov z delovnega področja uprave za Vlado RS,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, priprava stališč RS za organe in delovna telesa EU,
 • spremljanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS,
 • nadzorovanje izvrševanja zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS,
 • vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji, izdajanje odločb in sklepov v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • priprava analiz stanja ter poročil o stanju in poročil o delu, priprava predlogov in pobud za sprejem, spremembo ali dopolnitev zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov,
 • priprava programov, strategij, stališč, mnenj, študij in drugih podobnih dokumentov,
 • nudenje pravne in strokovne pomoči na zaprosilo fizičnih in pravnih oseb organiziranje stalne pripravljenosti na domu,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog iskanja in reševanja ter pri nalogah, ki izhajajo pri aktiviranju načrta civilne zaščite v zvezi s pomorskimi nesrečami,
 • vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov in evidenc,
 • izvajanje administrativnih opravil in pisarniškega poslovanja ter poslovanja z dokumentarnim gradivom,
 • sodelovanje s pooblaščeno osebo za zagotavljanje informacij javnega značaja pri pripravi informacij javnega značaja,
 • sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi sodelovanje v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih,
 • sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja,
 • sodelovanje v stalnih koordinacijskih skupinah.