Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KAPITANIJA

Kapitanija

 

V delovno področje Kapitanije, ki vključuje Oddelek za pristaniški promet - Koper z Izpostavo Izolo in Izpostavo Piran in Oddelek za nadzor prometa in reševanje sodi opravljanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na izvajanje nalog s področja pomorske uprave s področja pomorskega prometa, varnosti pomorske plovbe ter in zaščite morja pred onesnaženjem, nadzora nad varnostjo plovbe, nad izvajanjem reda v pristaniščih in preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda, organiziranja radijske službe bedenja ter službe spremljanja ter nadzora plovbe, urejanja pomorskega prometa, strokovnega nadzora nad rednim vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti, nad rednim vzdrževanjem pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet ter nad rednim zbiranjem odpadkov s plovil, izdajanje dovoljenj za vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristanišča, ugotavljanje usposobljenosti oseb za upravljanje čolnov, vodenje vpisnika morskih čolnov ter potrjevanje ladijskih knjig, izdajanje dovoljenj za prosti promet z obalo in izdajanje dovoljenj za odhod ladje, obračun pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe, ugotavljanje usposobljenosti oseb za upravljanje čolnov, ugotavljanje sposobnosti čolnov dolžine do 12 metrov za plovbo, izdajanje dovoljenj ladjam za poskusno vožnjo, odrejanje obvezne pilotaže ter obvezne vleke plovil in določanje potrebnega števila vlačilcev za izvajanje vleke, vodenje in izvajanje reševanja na morju, izvajanje nadzora nad pomorskim prometom s službenimi plovili, izdajanje dovoljenj za stalni privez, sidranje ali položitev plavajoče naprave na morsko dno, izdajanje dovoljenj za dviganje potopljenih stvari, naloge nadzora zaščite morja pred onesnaženjem ter spremljanje in nadzor ribiških plovil in njihovih aktivnosti.

 

V delovno področje Kapitanije, sodi tudi nadzor, upravljanje in odgovornost za vodenje vzdrževanja službenih plovil ter plovnih objektov, sredstev za reševanje na morju in opreme in drugih tehničnih sredstev, potrebnih za opravljanje nadzora nad varnostjo pomorske plovbe ter za nadzor nad stanjem objektov za varnost plovbe;skrbi za vzdrževanje poslovnih prostorov, inštalacij ter avtomobilov v upravi ter vodi druga strokovno tehnična dela v upravi, po potrebi pa opravlja tudi vzdrževalna dela oz. manjša popravila objektov za varnost plovbe po načrtu o vzdrževanju objektov varnosti plovbe. Kapitanija opravlja tudi naloge nadzora in vodenja vzdrževanja službenih vozil, plovil, sredstev za reševanje na morju, opreme ter drugih tehničnih sredstev potrebnih za reševanje, operativni nadzor nad varnostjo pomorske plovbe in delovanja objektov za varnost plovbe, skrbi za manjša popravila na objektih v lasti uprave, organizira, vodi in izvaja operativni del iskanja in reševanja na morju, pripravlja analize po vsaki izpeljani akciji  iskanja in reševanja na morju, usposablja  posadke ter poveljnike za iskanje in reševanje na morju v  izredno težkih vremenskih pogojih, vrši operativno kontrolo na morju, izvaja naloge zaščite morja pred onesnaženjem, spremlja in nadzira ribiška plovila, vodi upravljanje in upravlja s plovnimi sredstvi, nudi strokovno pomoč članom Operativne pomorske koordinacije pri vzdrževanju in nabavi plovil ter opreme, po potrebi opravlja naloge prekrškovnega organa in druge naloge s področja varnosti plovbe.

 

V okviru Oddelka za pristaniški promet - Koper se opravljajo nadzorne in druge naloge s področja pomorskega prometa, varnosti plovbe, reševanja na morju in naloge nadzora zaščite morja pred onesnaženjem, opravlja se nadzor prometa ladij in čolnov, nadzor nad opravljanjem dejavnosti in prireditev na morju, nad stanjem objektov za varnost plovbe, ladjam se dovoljuje prosti promet z obalo in za izplutje, skrbi se za izvajanje pristaniškega reda, potrjuje ladijske knjige in vkrcanje ter izkrcanje pomorščakov ter  druge naloge, vezane na pomorski promet, izdaja računov za uporabo objektov za varnost plovbe ter spremljanje in nadzor ribiških plovil in njihovih aktivnosti in opravljanje drugih nalog po predpisih delovnega področja.  V Izpostavi Izola in Izpostavi Piran se nadzoruje pristaniški promet in red, opravljanje dejavnosti in prireditev na morju, vodi se vpisnik čolnov, dovoljuje se prosti promet ladjam in dovoljenja za izplutje, izdajajo se računi za uporabo objektov za varnost plovbe, opravlja se nadzor nad stanjem objektov za varnost plovbe, opravlja se reševanje na morju, naloge nadzora zaščite morja pred onesnaženjem ter spremljanje in nadzor ribiških plovil in njihovih aktivnosti, izpostava skrbi in upravlja za prevozna sredstva, plovne objekte ter opremo in poslovne prostore, ki jih ima v uporabi.

 

Oddelek za nadzor prometa in reševanje opravlja naloge bedenja in vodenja ladij (VTS - Vessel Trafic System), v  primeru iskanja in reševanja plovil in oseb na morju nastopa kot koordinacijski center (MRCC - Maritime Rescue Coordination Center), upravlja z radijskimi in reševalnimi sredstvi v službi varnosti plovbe in s plovnimi objekti ter opravlja druge naloge, vezane na pomorski promet, reševanje na morju in naloge nadzora zaščite morja pred onesnaženjem ter spremljanje in nadzor ribiških plovil.

 

V okviru delovnega področja Kapitanija, ki vključuje Oddelek za pristaniški promet - Koper z Izpostavo Izolo in Izpostavo Piran in Oddelek za nadzor prometa in reševanje se opravljajo naslednje naloge:

 • spremljanje gradiv Državnega zbora, Vlade RS, ministrstev in EU,
 • spremljanje predpisov EU s področja prometa ter sodelovanje pri prilagajanju nacionalne zakonodaje in implementaciji zakonodaje EU,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov z delovnega področja uprave za Vlado RS,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, priprava stališč RS za organe in delovna telesa EU,
 • spremljanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS,
 • nadzorovanje izvrševanja zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna, podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS,
 • pripravo predlogov, pripomb, stališč in mnenj h gradivom splošnih vsebin v medresorskem in strokovnem usklajevanju,
 • oblikovanje predlogov, stališč in pravnih mnenj v zvezi s posameznimi pravnimi vprašanji,
 • sodelovanje, usklajevanje in koordinacija dela z drugimi organi z delovnega področja in njihovimi notranjimi organizacijskimi enotami,
 • oblikovanje pravnih mnenj na zaprosilo fizičnih in pravnih oseb v zvezi s posameznimi vprašanji z delovnega področja uprave,
 • pripravo predlogov internih aktov z delovnega področja uprave,
 • odenje upravnih postopkov na prvi stopnji in vodenje evidenc v upravnem postopku na prvi stopnji,
 • vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in vodenje vpisnikov in evidenc prekrškovnega organa,
 • organiziranje stalne pripravljenosti na domu,
 • izvajanje obveznega javljanja ladij z nevarnimi tovori v Jadranskem morju, izvajanje nadzora ladij z obalno postajo za avtomatsko identifikacijo ladij,
 • sodelovanje s koordinacijskimi centri za reševanje (MRCC - Maritime Rescue Coordination Centre) sosednjih držav,
 • sodelovanje na področju pomorstva v Regijskem štabu Civilne zaščite Koper,
 • sodelovanje pri izvajanju postopkov za oddajo javnih naročil,
  sodelovanje pri pripravi programov raziskovalnih in strokovno razvojnih nalog s področja uprave,
 • vodenje vpisnika čolnov,
 • organizacija in izvajanje izpitov za voditelje čolnov in preizkusov znanja,
 • vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov in evidenc,
  priprava analiz in poročil,
 • izvajanje administrativnih opravil in pisarniškega poslovanja ter poslovanja z dokumentarnim gradivom,
 • sodelovanje pri izvajanju nalog na področju civilno kriznega načrtovanja v Republiki Sloveniji in v zvezi z vključenostjo Republike Slovenije v NATO ter izvajanje nalog za potrebe obrambnega načrtovanja in načrtov zaščite, reševanja in pomoči,
 • sodelovanje s pooblaščeno osebo za zagotavljanje informacij javnega značaja pri zagotavljanju rednega vzdrževanja kataloga informacij javnega značaja,
 • sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi,
 • sodelovanje z mednarodnimi pomorskimi organizacijami,
 • sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja,
 • sodelovanje v stalnih koordinacijskih skupinah.